wyszukiwanie zaawansowane
» OWS

Kategorie

Katalog

OWS


§ 1 Postanowienia Ogólne
 
1.      Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na rzecz podmiotów gospodarczych (przedsiębiorstw) towarów oferowanych przez CECHO spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej 43-300 przy ulicy Generała Mieczysława Boruty-Spiechowicza 27. Zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej (VII Wydział Gospodarczy KRS) pod numerem KRS 0000727115. NIP 9372710352 i REGON 369940616. Kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN.  
2.      Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej również ”OWS”, stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z CECHO sp. z o. o..
3.      Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie zamówienia przez Kupującego i potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez CECHO sp. z o. o..
4.      Zamówienia muszą być złożone w jednej z poniższych form:
- patrz Załącznik 1 –
5.      Zamówienie musi być złożone przez osobę uprawnioną do składania zamówień w imieniu Kupującego i musi określać:
a)       Nazwę i adres Kupującego;
b)      Miejsce i termin dostawy towaru, uzgodnione z CECHO sp. z o.o.;
c)       Dokładny i jednoznaczny opis przedmiotu Zamówienia wraz z ilością;
d)      Formę płatności i ewentualnie termin płatności;
6.      Wraz z pierwszym zamówieniem Kupujący powinien przedstawić dokument potwierdzający jego uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej.
7.      CECHO sp. z o. o. przyjmuje zamówienia:
- patrz Załącznik 1 -
Zamówienia złożone po godzinach przyjmowania uważa się za złożone w następnym dniu roboczym.
8.      Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o akceptacji OWS CECHO sp. z o. o. OWS dostępne są na stronie internetowej www.cecho.pl oraz na żądanie Kupującego w siedzibie CECHO sp. z o.o.
 
§ 2 Oferty, wzorce i ceny
 
1.      Oferty, katalogi w formie drukowanej i elektronicznej, ulotki i broszury, cenniki i inne ogłoszenia o towarach oferowanych przez CECHO sp. z o. o. mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Wzorce wystawiane przez CECHO sp. z o. o. mają wyłącznie charakter materiałów poglądowych i wystawowych.
2.      Ceny zawarte w cenniku produktów są zalecanymi cenami sprzedaży w podanej walucie, bez podatku VAT i na warunkach EXW (INCOTERMS 2010), wiążącymi Strony po przeprowadzeniu indywidualnych uzgodnień. Strony mogą w drodze odrębnej umowy uzgodnić inne ceny sprzedaży.
 
§ 3 Warunki płatności
 
1.      Zapłata za otrzymany towar następuje w terminie i kwocie określonej na fakturze VAT wystawionej przez CECHO sp. z o.o.
2.      Kupujący dokonuje płatności w walucie podanej na fakturze VAT, przelewem na konto bankowe podane na fakturze, w zależności od tego, w jakiej walucie została wystawiona faktura. Jeżeli podstawą ustalenia ceny sprzedaży jest cena wyrażona w walucie obcej, kursem przeliczania tej waluty jest średni kurs sprzedaży w NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury.
3.      Kupujący staje się właścicielem towaru w chwili całkowitej zapłaty za wcześniej zamówiony towar zgodnie z zapisanymi w fakturze VAT warunkami. Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty w określonym terminie, wówczas CECHO sp. z o. o.  może zażądać od Kupującego zwrotu towaru /-ów niezapłaconych oraz może żądać odszkodowania w wysokości poniesionych strat z tego tytułu.
4.      Datą wykonania świadczenia przez Kupującego jest data uznania środków na rachunku bankowym CECHO sp. z o. o.
5.      CECHO sp. z o. o. ma prawo żądać przedpłaty za towar w całości lub częściowo dla zabezpieczenia swojej dostawy.
6.      W przypadku nieterminowej realizacji płatności CECHO sp. z o. o. jest uprawniona do dochodzenia, obok należności głównej i odsetek za opóźnienie, również zwrotu kosztów sądowych, egzekucyjnych oraz zastępstwa procesowego. Ponadto CECHO sp. z o. o. jest uprawniona do dochodzenia zwrotu kosztów związanych z windykacją tej należności.
7.      Kupującemu nie służy wobec CECHO sp. z o. o. prawo złożenia oświadczenia o potrąceniu, chyba że Kupujący jest konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
8.      Wstrzymanie jakiejkolwiek płatności przez Kupującego ze względu na reklamację jest niedopuszczalne, chyba że reklamacja została wcześniej uznana przez CECHO sp. z o.o., która określiła wysokość zatrzymanej kwoty.

§ 4 Warunki dostawy
 
 1. Dostawa towaru zakupionego przez Kupującego realizowana jest na podstawie złożonego zamówienia i potwierdzenia przez CECHO sp. z o.o. Zamówiony towar może być dostarczony do Kupującego:
a)       transportem własnym CECHO sp. z o.o.;
b)      za pośrednictwem firmy kurierskiej;
c)       a także odbierany osobiście w siedzibie firmy CECHO sp. z o.o. przy ul. Gen.M.Boruty-Spiechowicza 27 w Bielsku-Białej (43-300), po wcześniejszym uzgodnieniu terminy odbioru.
 1. Odbioru towaru z siedziby CECHO sp. z o. o. może dokonać osoba:
a)       właściciel firmy Kupującego osobiście;
b.      osoba wpisana do KRS, jako upoważniona do reprezentowania Kupującego;
c)       inna osoba z adresem zamieszkania w RP, wysyłana przez Kupującego, która musi posiadać pisemne upoważnienie do odbioru towaru i faktury  
 1. Dostawy towarów realizowane za firmy kurierskiej – patrz tabela informacyjna – patrz do OWS. Jeżeli Kupujący zleci dostarczenie zamówionego towaru innemu przewoźnikowi niż podany w , wówczas wykonuje to zawsze na własny koszt.
 2. Za datę dostawy uznaje się moment, w którym towar zostaje dostarczony Kupującemu transportem CECHO sp. z o.o. a w przypadku dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej moment przekazania towaru przewoźnikowi, bez względu na to, czy przewoźnik działa na zlecenie CECHO sp. z o.o., czy na zlecenie Kupującego.
 3. CECHO sp. z o. o. jest związana terminem dostawy jedynie wówczas, gdy klient otrzyma pisemne potwierdzenie terminu realizacji.  Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru w ustalonym terminie. W przypadku braku potwierdzenia terminu, CECHO sp. z o. o. dołoży wszelkich wysiłków, aby przygotować towar do odbioru z uwzględnieniem interesów Kupującego.
 4. CECHO Sp. z o. o. nie odpowiada za żadne opóźnienie dostawy lub niemożliwość jej wykonania wynikłe (bezpośrednio lub pośrednio) z przyczyn leżących po stronie dostawcy /-ów surowców w szczególności takich jak: klęski żywiołowe, wojny, terroryzm, wypadki, eksplozje, awarie jądrowe, awarie maszyn i urządzeń, sabotaż, strajki lub inne zakłócenia w dostępności siły roboczej (niezależne od zasadności żądań) akty urzędowe lub zaniechania władz państwowych, przeciążenie portów, braki w dostawach, urządzeniach, paliwie lub zasilaniu, istotne braki w środkach transportu lub jakiekolwiek inne przyczyny, które są poza kontrolą CECHO Sp. z o. o. i które powodują, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub niezmiernie uciążliwe.
 5. Jeśli opóźnienie spowodowane jedną z powyższych przyczyn potrwa dłużej niż 30 dni, obie strony mają prawo, za pisemnym powiadomieniem drugiej strony, rozwiązać umowę w odniesieniu do towarów, które nie zostały dostarczone, chyba że strony inaczej się umówiły.
 6. W przypadku przeterminowanych płatności, nieuregulowania odsetek za opóźnienie płatności, posiadania przez Kupującego względem CECHO sp. z o. o. innych zaległych zobowiązań, realizacja kolejnych dostaw może zostać przez CECHO sp. z o. o. wstrzymana do czasu dokonania stosownych płatności lub uregulowania innych zobowiązań.

§ 5 Prawa i obowiązki Kupującego
 
 1. Korzyści i ciężary związane ze sprzedawanym towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionego towaru przechodzą na Kupującego w dacie dostawy, określonej wyżej.
 2. Kupujący zobowiązany jest starannie zbadać kompletność przesyłki przy odbiorze i ustalić ewentualne braki lub uszkodzenia towaru powstałe w trakcie transportu. Jeżeli przewóz odbywa się transportem niezapewnionym przez CECHO sp. z o. o., Kupujący winien zażądać od przewoźnika dokonania protokołu szkodowego, w przeciwnym razie utraci on roszczenia odszkodowawcze względem przewoźnika.

§ 6 Gwarancja oraz reklamacja
 
 1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do CECHO sp. z o.o. w terminach od rozładunku towaru:
- patrz Załącznik 1 -
2.      Zgłoszenia muszą być złożone w jednej z poniższych form:
- patrz Załącznik 1 -
w postaci protokołu reklamacyjnego lub za pomocą formularza reklamacyjnego.
 1. Protokół reklamacyjny musi zawierać: nazwę reklamowanego towaru, ilość reklamowanych egzemplarzy, a także kserokopię/skan faktury /- stanowiącej podstawę nabycia reklamowanego towaru, ewentualnie numer ww. faktury, wskazać osobę do kontaktu, podać dokładne dane składającego reklamacje oraz dokładnie opisać reklamację lub usterkę towaru.
 2. Kupujący sprawdzi towary niezwłocznie w trakcie rozładunku i będzie uprawniony do zareklamowania braku ilościowego towaru oraz mechanicznych uszkodzeń przesyłki, pod warunkiem że zgłosi spostrzeżony defekt w terminie:
- patrz Załącznik 1 -
 1. Kupujący będzie miał prawo do zareklamowania wad jakościowych otrzymanych towarów w terminie dwóch dni roboczych od ich wykrycia, nie później niż w ostatnim dniu trwania okresu gwarancji na reklamowany towar.
 2. Jeśli Kupujący reklamuje braki lub wady towaru, nie może go nadal używać. W szczególnie uzasadnionych wypadkach CECHO sp. z o.o. może poddać inspekcji reklamowany towar w siedzibie Kupującego. Kupujący nie jest uprawniony do zwrotu zareklamowanego towaru firmie CECHO sp. z o. o. bez pisemnej zgody CECHO sp. z o.o.
 3. Wszelkie reklamacje ze strony Kupującego zostaną odrzucone, jeśli:
a)       Dostarczone towary były transportowane, magazynowane lub/i używane niewłaściwie lub niezgodnie z przeznaczeniem;
b)      Kupujący nie poinformował CECHO sp. z o. o. o zaistniałej szkodzie (domniemanej wadzie) w sposób przewidziany powyżej lub poza terminem przewidzianym powyżej;
c)       Kupujący nie zastosuje się lub zrobi to niewłaściwie, lub z opóźnieniem, do swoich zobowiązań wobec CECHO sp. z o. o. wymienionych w zapisach niniejszego regulaminu lub innych umowach łączących go z CECHO sp. z  o.o.
 1. Wszelkie rekomendacje i porady dawane Kupującemu przez CECHO sp. z o.o. czynione są w dobrej wierze, ale nie wiążą się z przyjmowaniem jakichkolwiek zobowiązań przez CECHO sp. z o.o.
 2. W każdym przypadku podstawą rozpoznania reklamacji przez CECHO sp. z o. o. jest sporządzenie protokołu reklamacyjnego lub za pomocą formularza reklamacyjnego oraz sporządzenie dokumentacji fotograficznej reklamowanej wady, niezwłocznie po zgłoszeniu reklamacji przez Kupującego.
 3. CECHO sp. z o. o. jest zobowiązany rozpoznać reklamację i powiadomić Kupującego o sposobie jej załatwienia w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Jeżeli Kupujący nie dopełni obowiązków reklamacyjnych, wskazany termin rozpoznania reklamacji zostanie wydłużony o termin, w którym Kupujący uzupełni/dopełni brakujące obowiązki reklamacyjne. Jeżeli rozpoznanie reklamacji uzależnione jest od decyzji producenta towaru lub komponentu, do czasu rozpoznania reklamacji nie wlicza się czasu oczekiwania na wydanie opinii przez producenta.
 4. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną CECHO Sp. z o. o. może według swego uznania wymienić towar na wolny od wad, obniżyć cenę reklamowanego towaru, usunąć wady powstałe w zastosowanym towarze lub zwrócić równowartość ceny, jaką Kupujący uprzednio zapłacił za reklamowany towar. Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się przez Kupującego dalszych rekompensat.
 5. CECHO sp. z o. o. na prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania wobec CECHO sp. z o.o. przez Kupującego wszelkich zaległych należności.
 6. Akceptując niniejsza procedurę reklamacyjną, Kupujący rezygnuje z korzystania z prawa potrącenia swoich roszczeń.


§ 7 Rozwiązanie umowy
 
 1. CECHO Sp. z o. o. jest uprawniona:
a)       jeśli faktura, albo jej część nie zostanie zapłacona przez Kupującego w terminie;
b)      termin opóźnienia zapłaty wynosi co najmniej 21 dni;
c)       Kupujący nie stosuje się do wezwań CECHO sp. z o. o.;
d)      Kupujący niewłaściwie wywiązuje się z jakichkolwiek innych zobowiązań względem CECHO sp. z o.o. wynikających z umów łączących go z CECHO sp. z o.o. oraz z warunków określonych niniejszym regulaminem;
e)       jeśli złożony został wniosek o upadłość Kupującego lub o otwarcie postępowania układowego, lub jego likwidacji albo przejęcia;
bez zawiadomienia odłożyć wykonanie wszelkich zamówień lub zerwać wszelkie umowy zawarte z Kupującym ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności stosowania żadnych wezwań oraz żądać natychmiastowej zapłaty wszystkich należności, łącznie z tymi, których termin płatności jeszcze nie upłynął.
 1. Przy ww. rozwiązaniu umowy CECHO Sp. z o. o. będzie miał prawo wejść na teren Kupującego w celu odebrania wszystkich dostarczonych wcześniej towarów, zaś Kupujący zobowiązuje się udzielić mu w tym zakresie wszelkiej pomocy.
 
§ 8 Tajemnica handlowa
 
Kupujący, bez pisemnej zgody CECHO sp. z o.o. nie będzie przekazywał wiedzy, ofert, rysunków, cenników i informacji zdobytych w wyniku kontaktów handlowych z CECHO sp. z o.o..


§ 9  Ochrona danych osobowych oraz elektroniczna informacja handlowa
 
1.      Akceptując niniejsze OWS, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie przez CECHO sp. z o.o. podanych przez siebie danych osobowych Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. - Dz.U. z 2014, poz. 1182 ze zm.), w szczególności ma on prawo wglądu we własne dane.
2.      Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. - Dz.U. z 2013, poz. 1422 ze zm.) Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie przez CECHO sp. z o.o. (lub przez inny podmiot działający na zlecenie Cecho Sp. z o.o.) drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail wiadomości i informacji o charakterze handlowym, na zasadach określonych przepisami niniejszej ustawy.


§ 10  Postanowienia końcowe
 
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią umowy sprzedaży a niniejszym regulaminem, w pierwszej kolejności zastosowanie mają postanowienia umowy.
 3. W przypadku nieważności niektórych postanowień OWS wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.
 4. Z wyjątkiem zamówień, wszelkie oświadczenia, zawiadomienia oraz zgłoszenia CECHO sp. z o.o. oraz Kupującego związane z realizacją zamówień muszą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej lub mailowej. Z zastrzeżeniem powyższego, zawiadomienia, oświadczenia oraz zgłoszenia dokonane w innej formie nie mają charakteru wiążącego.
 5. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia CECHO sp. z o. o.:
a) o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu lub też w podpisanych umowach partnerskich lub innych porozumieniach handlowych, uważane są za skuteczne.
 1. Zmiany umowy sprzedaży lub postanowień OWS wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. CECHO sp. z o. o. i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienie wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd właściwy dla miejsca siedziby CECHO sp. z o.o. 
 
Zarząd CECHO sp. z o.o. /-/


>> Załącznik1 / na dzień 2018-05-04/ <<
 
A.      Dane teleadresowe CECHO sp. z o.o.
 
CECHO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Generała Mieczysława Boruty-Spiechowicza 27
43-300 Bielsko-Biała
biuro@cecho.pl    www.cecho.pl
tel +48 507 651 274; +48 692 943 742; +48 33 825 04 8
 
B.       Formy kontaktu z CECHO sp. z o.o.
  c) telefonicznie na jeden z numerów: +48 507 651 274; +48 692 943 742; +48 33 825 04 8
d) osobiście w siedzibie CECHO sp. z o.o. lub upoważnionemu przedstawicielowi CECHO sp. z o o.o. /patrz poniżej/ – zawsze pisemnie;
 
C.      Czas przyjmowania zamówień:
w dniach:             od poniedziałku do piątku;
w godzinach:                 od 8:00 do 16:00;
 
D.      Terminy zgłaszania reklamacji:
a)       24 godziny – niekompletność lub błędny załadunek;
b)      12 godzin – uszkodzenia i szkody wynikłe w czasie transportu;
 
E.       Konta bankowe CECHO sp. z o.o.
50 1950 0001 2006 0060 2847 0002

F.       Przesyłki standardowe z CECHO sp. z o.o. – charakterystyka, tabela opłat
 
Maksymalny ciężar
 
Maksymalne wymiary
BxLxH/wysokość/
Firma kurierska Cena 1 paczki
zł netto
31,5 kg 50x50x50 UPS 16,00
50,0 kg 50x50x50 UPS  70,00
600 kg 120x80x1700 DHL, ROHLIG SUUS, Raben 150
1200 kg 1200x800x2000 Raben, JAS 250
 
G.      Upoważnieni przedstawiciele CECHO sp. z o.o.
 
Dariusz Skwarek tel. +48 692 943 742    email: dskwarek@cecho.pl
 
Tomasz Żyrek                tel. +48 507 651 274    emil: tzyrek@cecho.pl
 
 
 
>> Koniec Załącznika 1 <<

 


 
Przejdź do strony głównej
Copyright © 2018 CEcho Oprogramowanie sklepu shopGold.pl